تغذیه مزارع ذرت شهرستان دزفول کشت و صنعت شهید رجایی

طرح پایلوت یک هکتاری کشت ذرت دانه ای
کشت و صنعت شهید رجایی- دزفول

پروژه تغذیه باغات پسته در استان سمنان

تغذیه باغات پسته واقع در استان سمنان با استفاده از کودهای بنیز نهاده ایرانیان

پروژه تغذیه باغات مرکبات در استان مازندران

عملکرد محصولات بنیز نهاده در باغ مرکبات واقع در استان مازندارن

پروژه تغذیه باغات کیوی استان مازندران

عملکرد محصولات بنیز نهاده در باغ کیوی استان مازندارن و گزارش تصویری الگوی تولید کیوی

مشاوره آنلاین
لاغری, لاغری موضعی, تناسب اندام